باشگاه مخاطبان

باشگاه مخاطبان

اشتراک های ویژه کانال سامانه آموزش مجازی مدیریت خانواده و ازدواج

صفحه اصلی باشگاه مخاطبان 10

طرح کوتاه مدت

یک ماه
70,000 تومان

طرح کوتاه مدت

سه ماه
150,000 تومان

طرح میان مدت

شش ماه
230,000 تومان

طرح بلند مدت

یک سال
390,000 تومان